Archief

Een overzicht van de vijf cursusmodules die al zijn gegeven, vindt u hieronder. De docent van de eerste vier modules (Prof. dr. J. van Bruggen) verwerkte de inhoud van deze modules in zijn site www.meeroverkroongetuigen.nl.
In samenhang daarmee publiceerde hij in 2014 ook het boekje Kroongetuigen van het evangelie (Kok, Utrecht).
Module 5 werd gegeven door dr. H.R. van de Kamp. De slides en de opnames van module 5 vindt u hieronder onder het kopje 'Module 5'.

Het 1e cursusjaar (2012-2013) was gewijd aan De inhoud van het evangelie. De modules 1 en 2 handelden over Het begin van het evangelie en over Het evangelie van het koninkrijk.

Module 1  [najaar 2012]
Onder het thema 'Het begin van het evangelie' werden de volgende 3 cursusavonden georganiseerd:

Avond 1.1 - Marcus, Het evangelie over het begin
Inleiding tot het evangelie naar Marcus. Het ontstaan ervan. Hoe gebruiken we deze inzichten bij het lezen, begrijpen en toepassen van dit boek. Hoe actueel is bijvoorbeeld de belofte van genezingswonderen aan het slot van dit boek?

Avond 1.2 - Johannes de Doper, De profeet van het begin
De bijzondere plaats van Johannes de Doper. Hij is de klankbodem voor het optreden van Jezus Christus op aarde. En daarom belangrijk voor de uitleg van de evangeliën. Richt het evangelie zich bijvoorbeeld vooral op de outcasts van de samenleving (de hoeren en de tollenaren)?

Avond 1.3 - De komst van Jezus, De geboorte aan het begin
Deze geboortegeschiedenis heeft een aparte plaats in het evangelie. Waarom ontbreekt ze in Marcus? Waarom bijna nooit zinspelingen op de geboorte-
geschiedenis in de brieven? Als afsluiting een bespreking van het door de engelen gezongen Ere zij God. En hoe passend is het om bij Kerst-evangelisatie beschuit met muisjes uit te delen?

Cursusmodule 1 was op de volgende data georganiseerd:
Apeldoorn 1: 10, 24 oktober en 14 november 2012
Apeldoorn 2: 31 oktober, 21 en 28 november 2012
Ridderkerk: 1, 8 en 15 november 2012
Groningen: 6, 20 en 27 november 2012


Module 2  [voorjaar 2013]
Onder het thema 'Het evangelie van het koninkrijk' werden de volgende 3 cursusavonden georganiseerd:

Avond 2.1 - Wonderen: tekenen van het koninkrijk van de messias
Terwijl Johannes de Doper geen wonderen verrichtte, begint Jezus daar direct mee. De nabijheid van het hemelrijk werd voelbaar. We bespreken het bijzondere van deze daden en hun functie als tekenen. Ook geven we aandacht aan de vooronderstelling van deze wonderen: de strijd tegen het rijk van de demonen. Praktische vragen zijn of deze wonderen ook vandaag gedaan mogen/moeten worden en hoe wonderen zich verhouden tot ons natuurwetenschappelijk wereldbeeld.

Avond 2.2  - Onderwijs: voor leerlingen van de Koning
Onderwijzen was Jezus’ kernactiviteit in Israël. We geven aandacht aan het bijzondere van dit onderwijs met gezag en aan de band die werd gesmeed tussen leerling en Leermeester. Maar trekt Jezus de mensen niet weg bij Mozes? De Bergrede is een goed voorbeeld voor het onderwijs van de Heiland. Aan de hand van deze rede kunnen we ontdekken hoe Jezus’ leer en geboden samenhangen met de nabijheid van het hemelrijk. Praktische vraag is daarbij of de geboden van de bergrede ook nog voor christenen in deze tijd gelden of niet.

Avond 2.3 - Lijden: de weg van de Koning
Lijden en verwerping zijn Jezus’ deel en tegelijk ook zijn program. Met welke bedoeling? Als voorbeeld of ook als schuldoffer? En hoe verhoudt zich dit lijden tot het nabije hemelrijk? Dit onderwerp brengt ons ook bij de vraag wat de weg is van de christenen vandaag. Hoe staan we als christenen in een niet-christelijke wereld? Wat is onze taak als kinderen van het koninkrijk? Vaak wordt het evangelie van Lucas gebruikt als voorbeeld van een meer op liefde en minder op schuld en verzoening gericht evangelie. Is dit juist? De manier waarop de gelijkenis van de verloren zoon wordt uitgelegd, kan dienen als voorbeeld van gebruik en misbruik van dit evangelie.

Cursusmodule 2 was op de volgende data georganiseerd:
Apeldoorn 1: 13 en 27 februari, 14 maart 2013
Apeldoorn 2: 20 februari, 6 en 20 maart 2013
Ridderkerk: 21 februari, 7 en 21 maart 2013
Groningen: 12 en 26 februari, 12 maart 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het 2e cursusjaar (2013-2014) richtten we ons op dontvangers van dit evangelie. Voor het beluisteren van evangelisten en apostelen is het belangrijk dat we een goed beeld hebben van de geschiedenis van het evangelie. Waarom leidde dit evangelie tot confrontatie tijdens Jezus’ leven op aarde? Voor welke vragen kwamen de Joden te staan door het evangelie? Hoe verhoudt het evangelie zich tot de wereld van de Grieken en de andere volken? De nieuwtestamentische geschriften laten ons meeleven met de binnenkomst van het evangelie in Israël en daarbuiten.

Module 3  [najaar 2013]
Onder het thema 'De bestemming van het evangelie' werden de volgende 3 cursusavonden georganiseerd, waarbij aandacht is gegeven aan Het evangelie eerst voor de joden:

Avond 3.1 - Jodendom en evangelie
Vaak leest men de uitspraken van de Heiland als reacties op een wettisch Farizeïsme. Is dit wel een goede sleutel tot het verstaan ervan? Waarom botste het eigenlijk tussen Jezus en de Farizeeën? Hoe kon de Farizeeër Saulus een christen worden? Kortom: tegen welke achtergrond beluisteren we evangelisten en apostelen die allemaal behoorden tot het volk Israël? En gesteld dat het ijveren voor goede gewoonten en een christelijke levensstijl in onze tijd vergelijkbaar zou zijn met dingen waarvoor de Farizeeën in hun tijd ijverden, is dat dan daarmee ook te veroordelen of juist niet?

Avond 3.2 - Wet en evangelie
Voor veel christenen lijkt het vanzelfsprekend dat het evangelie in de plaats zou zijn gekomen van de wet. Soms kan men zich amper voorstellen dat Joodse christenen problemen maakten over de besnijdenis van de heidenen die tot geloof kwamen. Maar is het wel waar dat het evangelie min of meer het Oude Testament vervangt? En als het Oude Testament geldend blijft, waarom dan geen besnijdenis meer (Handelingen 15)? Hoe zit het met de levenspraktijk van messiaanse Joden vandaag? En wanneer we leven uit genade, wat moeten we dan nog met de wet? Deze laatste vraag krijgt een praktische toespitsing in de vraag of het voorlezen van de 10 geboden in de eredienst is te typeren als 'oudtestamentisch' en alleen nog maar mogelijk zou zijn wanneer men er een soort 'nieuwtestamentische versie' van maakt.

Avond 3.3 - Het gelovige Israël en de onbesneden christenen
Hoe kon één gemeente gevormd worden uit Jood en Griek? Dat het problemen gaf zien we in Galaten 2, waar Petrus niet langer met onbesnedenen samen wil eten. Waarom begrijpen wij dergelijke problemen zo slecht? Waarom schrijven we alles weg naar zogenaamde 'judaisten' (die de besnijdenis en het leven onder de wet zouden willen opleggen aan de heidenchristenen). Alsof er op de achtergrond van de brieven vaak niet heel andere problemen spelen! Er zijn meer onderwerpen dan genade en geloof. Inzicht in de complexe geschiedenis van de gemeenten na Pinksteren kan ons helpen om ook in eigen tijd de 'geesten te beproeven'. Ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld 'liefde voor Israël' of 'oecumene van allen die zich christen noemen'.

Cursusmodule 3 was op de volgende data georganiseerd:

Apeldoorn 1: 9 en 30 oktober, 13 november 2013
Apeldoorn 2: 16 oktober, 7 en 20 november 2013
Ridderkerk: 10 en 31 oktober, 14 november 2013
Groningen: 15 oktober, 5 en 19 november 2013

Module 4  [voorjaar 2014]
Onder het thema 'De bestemming van het evangelie' werden de volgende 3 cursusavonden georganiseerd, waarbij aandacht is gegeven aan Het evangelie ook voor de volken:

Avond 4.1 - Teruggeroepen tot de Schepper
De houding van de volken tegenover hun Schepper in de tijd waarin zij buiten Israël leefden, bepaalt de manier waarop het evangelie na Pinksteren aan hen wordt gebracht. Dat bepaalt ons bij de vraag of het wel waar is dat de moderne wereld een wereld 'zonder God' is. En als dat niet waar is, dan heeft dat gevolgen voor onze dagelijkse omgang met mensen om ons heen. Het roept ook twijfel op aan formuleringen als 'de Tweede Kamer zonder God' e.d.

Avond 4.2 - Verlost van de doodswet
In de brieven van Paulus is het woord 'wet' wel het lastigste woord. Schijnbaar zijn er tegenstrijdigheden: heidenen die de wet niet hebben en die toch weer aangesproken worden op hun zonden: hoe kan dat? En hoe moeten we vandaag dan tegen de buitenchristelijke wereld aankijken? Is ze blanco, een witte vlek op de kaart? Of ligt het anders? En is de mensheid buiten het geloof eigenlijk wel aan te spreken op ontbrekende gehoorzaamheid? Is de dood een natuurwet of een strafwet in onze wereld?

Avond 4.3 - Ingelijfd in Israël: Gods voortgaande werk
Israël gaat door, maar hoe (Romeinen 9-11)? En hoe zien we als christenen onze identiteit ten opzichte van Israël? Vervangt de kerk dit volk? Of is de kerk alleen maar een interim in de geschiedenis van dit volk? Anders gezegd: hoe leeft de kerk in lijn met het Oude Testament? Voelen ook wij ons werkelijk uitgeleid uit het diensthuis Egypte of zou die formulering voor het Nieuwe Testament verouderd zijn?

Cursusmodule 4 was op de volgende data georganiseerd:

Apeldoorn 1: 12 februari, 5 en 19 maart 2014
Apeldoorn 2: 26 februari, 13 en 26 maart 2014
Ridderkerk: 13 februari, 6 en 20 maart 2014
Groningen: 18 februari, 11 en 25 maart 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Module 5  [voorjaar 2015]

In deze module werd voor het eerst een bijbelboek besproken, nl. de brief aan de Hebreeën. Dr. H.R. van de Kamp was voor deze module de cursusleider.

Avond 5.1Geloven is volhouden!
Bespreking van de zogenaamde inleidingsvragen (genre; geadresseerde; auteur; aanleiding; datering; specifieke kenmerken)  maakt duidelijk waarom dit bijbelboek in de rugzak van elke christen thuishoort.

Avond 5.2Geloven is omhoog kijken, naar de hemelse Hogepriester
Bespreking van een belangrijk inhoudelijk thema uit de brief aan de Hebreeën: de voorbede van de hemelse hogepriester Jezus Christus. Aandacht voor het onderwijs van de brief over de Grote Verzoendag in hoofdstuk 7-9.

Avond 5.3 - Geloven is vooruit kijken, naar de stad van de toekomst
Bespreking van een tweede belangrijk inhoudelijk thema uit de brief aan de Hebreeën: de christen is als pelgrim onderweg naar de stad van de toekomst.
Aandacht voor het thema van de rust in Hebreeën 3-4 en het thema van de stad in Hebreeën 11 en 13.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal van module 5 vindt u hier. De slides van:
De opnames van:
De bestanden kunt u downloaden door op de link te klikken en met 'opslaan als' het bestand op uw computer op te slaan. U kunt ze ook opslaan door direct op de link te klikken met een rechtermuisklik en direct 'opslaan als' te kiezen.

Cursusmodule 5 was op de volgende data georganiseerd:
Apeldoorn: 18 februari 2015, 4 en 18 maart 2015 
Ridderkerk: 12 en 26 februari 2015, 12 maart 2015
Groningen: 16 februari 2015, 2 en 16 maart 2015